top of page

Praktische informatie 

Covid 19

Graag willen we jullie nog even aan volgende zaken herinneren: 

  • Breng een verse handdoek mee als u voor kinesitherapie komt

  • Draag altijd uw mondmasker

  • Ontsmet je handen

  • Beperk je tijd in de wachtzaal

  • Blijf zeker thuis als u zich niet goed voelt

Afspraak maken en annuleren

Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen zowel telefonisch, via mail als online gemaakt worden. Let wel op een reservatie via mail is pas geldig indien deze bevestigd werd. Een gemaakte afspraak en bijgevolg de gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien U een afspraak niet kan nakomen, verwittig ons dan telefonische minimum 24 uur op voorhand. Op die manier kan uw gereserveerde tijd door iemand anders nuttig worden ingevuld. Bij niet-afbellen of laattijdig annuleren van afspraken kinestherapie wordt een bedrag van 26 euro aangerekend. Hierop krijgt u geen terugbetaling van de mutualiteit, maar U verliest ook geen beurten waarop u terugbetalingsrecht hebt als patiënt. 

Schermafbeelding 2021-01-28 om 18.47.31.

Wat meenemen op uw eerste consult 

  • Identiteitskaart

  • Een voorschrift van de arts indien u deze wenst te gebruiken

  • Een klever van de mutualiteit voor op uw voorschrift

  • Medische voorgeschiedenis

  • Verslagen en medische beeldvorming

Tarieven, betaling en terugbetaling kinesitherapie

Ik ben een gedeconventioneerd kinesitherapeut. Alle info over terugbetaling kun je hier vinden. Hier kun je zelf je terugbetaling berekenen. We werken in de praktijk met directe betaling dwz dat na iedere behandeling wordt afgerekend. U kan betalen met de payconiq of bancontact betaal app of cash. Halfweg of aan het einde van de behandelingen ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp indien u een voorschrift van de arts heeft. Met dit getuigschrift heeft u recht op een deel terugbetaling van uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw sociaal statuut. Ook zonder voorschrift kan u bij ons terecht maar dan is er geen terugbetaling.  In sommige gevallen wordt een dossierkost van 30,65 euro aangerekend, maar die krijgt u volledig terugbetaald door uw mutualiteit. 

GDPR

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

Motuss verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeuten van Motuss verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Elien Gilles.

Privacyverklaring

Versie 001, datum laatste wijziging 11/06/2019

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN GEZONDHEIDSGEGEVENS

Motuss en al zijn medewerkers hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Motuss en al zijn therapeuten houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Motuss en al zijn therapeuten en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Motuss en al zijn medewerkers uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Motuss  en al zijn medewerkers op het vlak van gegevensverwerking.

Motuss en al zijn medewerkers verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen

DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

DELEN VAN GEGEVENS

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

 

UW RECHTEN ALS PATIËNT

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

BEVEILIGING

 

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een computerprogramma met voldoende beveiliging vanuit de firma en vanuit de praktijk zelf met een procedure conform de gdpr maatregelen. Papieren formulieren worden in afgesloten delen van de praktijk bewaard.

WIJZIGINGEN

Motuss en al zijn medewerkers behouden zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

(einde GDPR)

 

Vanuit de FOD Economie zijn wij verplicht om een aantal zaken op onze website op te nemen om reglementair in orde te zijn. Hieronder vindt u al deze info.

 

Gegevens van de onderneming

Elien Gilles - eenmanszaak Kine Elien ONP BE0677809175

Maatschappelijke zetel: Savooien 15, 9880 Maria-Aalter 

 

Diploma’s, beroepsorganisatie en verzekeringen

Alle therapeuten beschikken over een geldig visum en zijn erkend door het RIZIV.

Alle therapeuten beschikken ook over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Elien Gilles: BA Beroep bij Curalia Verzekeringen, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel

 

De dichtsbijzijnde toezichthoudende instantie vindt u op volgend adres : Provinciale geneeskundige commissie West-vlaanderen, FAC Kamgebouw, Koning Albert 1 laan 115 bus 1 te 8200 Brugge. Echter is er op heden geen deontologisch controle orgaan voor Kinesitherapeuten.

bottom of page